01042, Україна, Київ

вул. Івана Кудрі, 20

Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Дніпро» недиверсифікованого виду закритого типу

1. Прийняте рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Дніпро» недиверсифікованого виду закритого типу.
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест», код за ЄДРПОУ 33547481 (надалі — Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Дніпро» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233320 (надалі — Фонд), «18» грудня 2015 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду до 23.02.2026 р. та про пов’язаний з цим викуп Фондом інвестиційних сертифікатів в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду.
Вищевказане рішення оформлене протоколом № 99 від 18 грудня 2015 р. Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест».

2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду.

2.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі — Заявка): Україна, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20.

2.2. Перелік документів, які необхідно подати
а) фізичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: заявку на викуп цінних паперів, за формою затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; копію паспорта громадянина України; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; довідку з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
б) юридичним особам: заявку на викуп цінних паперів, за формою затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; засвідчена у встановленому порядку копію виписки з Єдиного державного реєстру; засвідчену у встановленому порядку копію документу, на підставі якого діє юридична особа (статут, установчий договір тощо); засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує повноваження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи; довідку з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.

2.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів.
Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, а кількість цінних паперів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.
Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками становить 55 317,94 грн.

2.4. Дату початку та дата закінчення приймання заявок від учасників:
Дата початку приймання заявок – 18 грудня 2015 року; дата закінчення приймання заявок — 18 березня 2016 року.

2.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки.
Строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду

2.6. Застереження про депонування коштів.
У разі, якщо учасник подав Заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки, протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків Товариство депонує належні йому кошти у Акціонерному банку «Південний» р/р 26501010041272, МФО 328209 .
За додатковою інформацією прохання звертатися в ТОВ «КУА «Євроінвест» за електронною поштою kua-evroinvest@ukr.net або телефоном 044 451-71-51/(044) 235-90-37