01042, Україна, Київ

вул. Івана Кудрі, 20

Порядок проведення розрахунків з учасниками ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРИБУТКОВИЙ» у зв’язку із прийняттям рішення про дострокове припинення ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРИБУТКОВИЙ» шляхом ліквідації

Ліквідаційна комісія ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРИБУТКОВИЙ» (надалі — Фонд) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ» (надалі – КУА) у зв’язку з прийнятим 11 липня 2017 року рішенням про дострокове припинення діяльності Фонду, шляхом ліквідації, за згодою всіх його учасників через негативну тенденцію на фінансових ринках, що призвела до різкого падіння вартості інвестиційних сертифікатів цього Фонду, а, також, недоцільність подальшого існування Фонду, затверджує наступний порядок проведення розрахунків з учасниками Фонду.

Повне найменування компанії з управління активами:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЄВРОІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 33547481).

Повна назва Фонду:
ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИБУТКОВИЙ» (код за ЄДРІСІ 231941).

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду:
11 липня 2017 року.

Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду:
Прийнято рішення про дострокове припинення діяльності Фонду, шляхом ліквідації, за згодою всіх його учасників через негативну тенденцію на фінансових ринках, що призвела до різкого падіння вартості інвестиційних сертифікатів цього Фонду, а, також, недоцільність подальшого існування Фонду.

Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок:
Для отримання розрахунку за інвестиційними сертифікатами Фонду, учасники повинні подати Ліквідаційній комісії Фонду заявки на викуп (далі – «Заявки») у відповідності до «Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування» затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 р. №1338.

Заявки надаються учасником особисто (довіреною особою, представником юридичної особи) нарочно (безпосередньо за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії) або надсилаються рекомендованим листом за адресою: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20.

Заявки подані від юридичних осіб — учасників повинні бути підписані уповноваженою особою (керівником або повіреним на підставі довіреності) та скріплені печаткою юридичної особи — учасника. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідчена печаткою юридичної особи – учасника.

Заявки подані від фізичних осіб — учасників повинні бути підписані ним особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності.

У випадку, якщо заявка від учасника Фонду надсилається поштою, підпис учасника – фізичної особи (представника учасника) на заявці повинен бути посвідчений нотаріусом або у встановленому чинним законодавством порядку.

Заявки складаються у формі, яка наведена у додатках 5 (для фізичних осіб) та 6 (для юридичних осіб) відповідно до Рішення НКЦПФР від 30.07.2013 р. №1338 «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування».

Заявка повинна містити такі відомості та реквізити:

— для учасників фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), паспортні дані, місце реєстрації (за паспортом), банківські реквізити, контактний телефон, вид цінного папера, повне найменування інституту спільного інвестування, кількість цінних паперів Фонду, якими володіє учасник та підпис;

— для учасників — юридичних осіб: повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, телефон, банківські реквізити, вид цінного папера, повне найменування інституту спільного інвестування, кількість цінних паперів Фонду, якими володіє учасник, підпис уповноваженої особи та печатка зазначеної юридичної особи (за наявності).

Відсутність у заявці хоча б одного із зазначених реквізитів може бути підставою для відмови у прийнятті Ліквідаційною комісією такої заявки

Заявки приймаються Ліквідаційною комісією протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати публікації в офіційному друкованому органі Повідомлення про розрахунки.

У разі якщо до закінчення строку прийому Заявок усі учасники Фонду подадуть вищезазначені Заявки, строк прийняття таких Заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.

Протягом 10 (десяти) робочих днів після завершення строку прийняття Заявок від учасників, Ліквідаційна комісія опрацьовує отримані Заявки.

Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду:
Ліквідаційна комісія Фонду забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 175 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення строку опрацювання заявок учасників Фонду.

Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з дати, що є наступним робочим днем після закінчення реалізації активів Фонду, і здійснюються протягом трьох місяців з дати реалізації активів Фонду (строк здійснення розрахунків з учасниками Фонду).

Для отримання розрахунку учасник (інвестор) повинен пред’явити:

Інвестор-фізична особа – паспортний документ, в тому числі іншої сторони подружжя, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), в тому числі іншої сторони подружжя;
Інвестор-юридична особа – статут, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), довідку про відкриття поточного рахунку в банку, копію протоколу/наказу про призначення керівника;
представник учасника — паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.
Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно грошовими коштами, шляхом безготівкового перерахування цих коштів на рахунки та на умовах, визначених в заявках на викуп інвестиційних сертифікатів, поданих учасниками Фонду.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифікату Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

Для викупу інвестиційних сертифікатів та проведення розрахунків КУА та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії, або шляхом обміну документів за допомогою пошти.

Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані:
У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, забезпечує депонування коштів на користь цих учасників.

Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду зобов’язана з метою проведення розрахунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред’явленими до викупу в установлений строк інвестиційних сертифікатів Фонду.

Депонування здійснюється шляхом :

— укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи – учасника Фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів;

— перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи-учасника Фонду. Договір про відкриття поточного рахунку укладається за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії (м. Київ).

Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів, з метою проведення розрахунків з учасниками, які пред’явили до викупу належні їм на правах власності інвестиційні сертифікати Фонду у встановлений термін.

Ліквідаційна комісія зобов’язана забезпечити доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів для всіх учасників Фонду, шляхом виконання таких заходів:

1) протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів опублікувати інформацію в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та письмово повідомити про неї кожного з учасників Фонду;

2) протягом п’яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити на веб-сайті КУА інформацію в повному обсязі. При цьому інформація повинна бути у вільному доступі на сайті КУА протягом усього строку, на який задепоновано несплачені кошти;

3) протягом п’яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити інформацію на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР.

Місцезнаходження, контактні телефони та email Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:
01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20; тел.: 0444517151; email: kua-evroinvest@ukr.net

Додаткова інформація:
Можливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування не передбачена.

У разі якщо будь-які строки, зазначені в цьому Порядку про розрахунки, будуть змінені, Учасники Фонду будуть повідомлені у порядку встановленому законодавством.

У разі якщо строк прийняття заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку розрахунків.

У разі зміни дати початку розрахунків з учасниками Фонду Ліквідаційна комісія не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків з учасниками Фонду зобов’язана повідомити учасників шляхом опублікування в офіційному друкованому органі, розміщенні на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР, а також на сайті КУА.

З повагою, Голова Ліквідаційної комісії та директор ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» Д. В. Сєрєбрєннікова